Konsultacje aktów prawa miejscowego

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.141.2020 Wójta Gminy Ciasna z dnia 07.08.2020 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ciasna na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz Uchwały Nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 08.08.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciasna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 5099), zarządzam, co...