Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termomodernizacja budynku komunalnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4

Opis przedmiotu zamówienia: Docieplenie ścian zewnętrznych, stolarka drzwiowa, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana pokrycia dachowego , remont kominów, chodniki z kostki brukowej.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna wraz z modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna w zakresie: - budowy przyłączy wodociągowych w wybranych i wskazanych przez zamawiającego punktach Gminy Ciasna- 13 sztuk.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna wraz z modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna w zakresie: - budowy przyłączy wodociągowych w wybranych i wskazanych przez zamawiającego punktach...

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania pn.Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 ,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Nazwa projektu lub programu Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

Dowóz uczniów do szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Ciasna w formie zakupu biletów miesięcznych imiennych oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021

III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Dowóz uczniów do szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Ciasna w formie zakupu biletów miesięcznych imiennych oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021." składający się z trzech...