Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa gminnego klubu dziecięcego w Ciasnej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”MALUCH+” 2020.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa gminnego klubu dziecięcego w Ciasnej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Numer referencyjny: RGK.MB.271.4.2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna. Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego : RGK.GK.7021.6.34.2020

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : RGK.GK.7021.6.34.2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej „SIWZ” ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 214 000 euro na podstawie...

Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunał nich w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany,...

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 ,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 ,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw, przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego w ramach programu Zarządu Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działania 5.2 Gospodarka odpadami

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw, przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego w ramach programu Zarządu Województwa...

Ogłoszenie o V (piątych) przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sierakowie Śląskim

Wójt Gminy Ciasna ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sierakowie Śląskim, oznaczonych geodezyjnie jako działki: - Nr 695/3 o powierzchni 0,1021 ha z k.m. 8 Sieraków, - Nr 696/3 o powierzchni 0,0901 ha z k.m. 8 Sieraków,