Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 ,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 ,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ .07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw, przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego w ramach programu Zarządu Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działania 5.2 Gospodarka odpadami

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw, przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego w ramach programu Zarządu Województwa...

Ogłoszenie o V (piątych) przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sierakowie Śląskim

Wójt Gminy Ciasna ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sierakowie Śląskim, oznaczonych geodezyjnie jako działki: - Nr 695/3 o powierzchni 0,1021 ha z k.m. 8 Sieraków, - Nr 696/3 o powierzchni 0,0901 ha z k.m. 8 Sieraków,

Ogłoszenie o II ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej

Wójt Gminy Ciasna ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej, oznaczonych geodezyjnie jako działki: - Nr 1288/4 o powierzchni 0,0927 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1295/4 o powierzchni 0,0922 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1296/4 o powierzchni 0,0920 ha

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Glinicy

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Glinicy, stanowiącej własność Gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisanej w KW CZ1L/00043884/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest...