Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Nowa 1a

42-793 Ciasna

Telefon

(034) 35-35-102

Fax

(034) 35-35-105

Stanowiska

Dyrektor

(034) 35-35-100 w. 27

(034) 35-35-105

ciasnagops@ug.pl

Kontakt

Główna księgowa

(034) 35-35-102

(034) 35-35-105

ciasnagops@ug.pl

Kontakt

Starszy specjalista pracy socjalnej/Kasjer

(034) 35-35-102

(034) 35-35-105

ciasnagops@ug.pl

Kontakt

Specjalista pracy socjalnej

(034) 35-35-102

(034) 35-35-105

ciasnagops@ug.pl

Kontakt

Inspektor

(034) 35-35-100 w. 16

(034) 35-35-105

ciasnagops@ug.pl

Kontakt

Specjalista pracy socjalnej

34 35 35 102

34 35 35 105

ciasnagops@ug.pl

Kontakt

Aspirant pracy socjalnej

34 35 35 102

ciasnagops@ug.pl

Kontakt

Charakterystyka działania jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej jest jednostką budżetową gminy Ciasna, utworzoną Uchwałą Nr 19/III/90 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 14 lipca 1990 roku, celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.
Obejmuje swoją działalnością teren gminy Ciasna.
Prawo pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r., Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.).
Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
Potrzeby te powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny", przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, tj.:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na świadczenia pieniężne, min. zasiłki stałe, celowe, okresowe i świadczenia niepieniężne, jak, m.in.: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społecznej za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, sprawienie pogrzebu, posiłek, kierowanie do domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze.
Ośrodek od l maja 2004 roku realizuje zadania z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. z 2006, Dz.U.Nr 139, poz. 992 z późn.zm.):

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).

Od 1 września 2008 roku realizujemy zadania zapisane w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (t. j. z 2009 r. Dz.U. Nr 1, poz. 7 z późn.zm.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej od 1 stycznia 2004 roku jest także realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy w Ciasnej.

Program obejmuje zadania zawarte w ustawie z dnia 26 października 1082 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007, Dz.U.Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

Natomiast od 1 stycznia 2006 roku realizujemy także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.).

Godziny przyjmowania stron

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wydział Pomocy Społecznej

Wydział realizuje zadania z ustawy o pomocy społecznej oraz wielu innych przepisów prawnych niezbędnych w efektywnej pracy socjalnej.

Pani Aldonie Sławińskiej podlega teren działania: Ciasna, Jeżowa, Sieraków Śląski
Pani Bożenie Mazur podlega teren działania: Wędzina, Panoszów, Glinica
Pani Aleksandrze Szymula - Grzesik podlega teren działania: Dzielna, Molna, Zborowskie.

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Wydział realizuje zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów oraz innych ustaw związanych bezpośrednio z wykonywanymi zadaniami.
Zadania wykonują:
Pani Agnieszka Majchrzak oraz
Pani Justyna Huć.

Wydział Finansowy

Zadania wykonują:
Pani Irena Suda
Pani Aldona Sławińska

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Konsultacje aktów prawa miejscowego

Zapytania ofertowe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2008 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Brygida Marczyk
Ilość wyświetleń: 9719
24 listopada 2010 15:11 (Monika Gabor - Buczek) - Aktualizacja danych jednostki.
24 listopada 2010 15:10 (Monika Gabor - Buczek) - Aktualizacja danych jednostki.
24 listopada 2010 15:09 (Monika Gabor - Buczek) - Aktualizacja danych jednostki.